ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം :

ഫോണ്‍:

+91 8078920247

ഇമെയില്‍:

വിലാസം

ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ, ടിസി നമ്പർ 25/801 (15), ആർടെക്ക് മീനാക്ഷി പ്ലാസ, ഏഴാം നില, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-695014

അപേക്ഷാഫീസ് ഒടുക്കേണ്ട വിധം

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ മലയാളം മിഷന്‍ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ ഓഫീസര്‍ക്ക് നല്‍കുമ്പോള്‍ അപേക്ഷാ ഫീസിനത്തിലുള്ള 10/- രൂപ (പത്ത് രൂപ മാത്രം) മലയാളം മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ പേരില്‍ ടഠടആ175 നമ്പര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയില്‍ ഒടുക്കിയതിന്റെ അസ്സല്‍ രസീത് സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്‌

വിവരാവകാശ നിയമം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. സേതുമാധവന്‍.എം
രജിസ്ട്രാര്‍, മലയാളം മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം.
registrarmalayalammission@gmail.com
9447881841

സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ദീപു എം, ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ മലയാളം മിഷന്‍,തിരുവനന്തപുരം
malayalammissionkerala01@gmail.com

അപ്പീലധികാരി

പ്രൊഫ. സുജ സൂസന്‍ ജോർജ്ജ് ‌ ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ, ടിസി നമ്പർ 25/801 (15), ആർടെക്ക് മീനാക്ഷി പ്ലാസ, ഏഴാം നില, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം - 695 014
malayalammissionkerala@gmail.com
9447496083, 8078920247