ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം :

ഫോണ്‍:

0471-2478336

ഇമെയില്‍:

വിലാസം

ഡയറക്ടര്‍, മലയാളം മിഷന്‍, റ്റി.സി. 27/23(11), രോഹിണി, റോബസ്റ്റ൯ ലെയി൯, കോൺവെ൯റ് റോഡ്, ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, തിരുവനന്തപുരം-1

അപേക്ഷാഫീസ് ഒടുക്കേണ്ട വിധം

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ മലയാളം മിഷന്‍ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ ഓഫീസര്‍ക്ക് നല്‍കുമ്പോള്‍ അപേക്ഷാ ഫീസിനത്തിലുള്ള 10/- രൂപ (പത്ത് രൂപ മാത്രം) മലയാളം മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ പേരില്‍ ടഠടആ175 നമ്പര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയില്‍ ഒടുക്കിയതിന്റെ അസ്സല്‍ രസീത് സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്‌

വിവരാവകാശ നിയമം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. ജി.ബി. ഹരീന്ദ്രനാഥ്
രജിസ്ട്രാര്‍, മലയാളം മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം.
registrarmalayalammission@gmail.com
9446100532

സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ഓഫീസര്‍

ശ്രീ തിബീന്‍ നീലാംബരന്‍, ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ മലയാളം മിഷന്‍,തിരുവനന്തപുരം
malayalammissionkerala01@gmail.com
9447120095

അപ്പീലധികാരി

പ്രൊഫ. സുജ സൂസന്‍ ജോർജ്ജ് ‌ ഡയറക്ടര്‍, മലയാളം മിഷന്‍, രോഹിണി, റോബസ്റ്റ൯ ലെയി൯, കോൺവെ൯റ് റോഡ്, ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷ൯, തിരുവനന്തപുരം-1
malayalammissionkerala@gmail.com
9447496083, 8078920247