ബന്ധപ്പെടുക:

1 ചെയർമാൻ
കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി,
കടലുണ്ടി-വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്,
കടലുണ്ടി,
കോഴിക്കോട്, കേരളം.
ഫോൺ: 0495 2471250,9446185250
2 സെക്രട്ടറി
കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി,
കടലുണ്ടി-വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്,
കടലുണ്ടി,
കോഴിക്കോട്, കേരളം.
ഫോൺ: 0495 2471250,8547602825
3 ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ
കോഴിക്കോട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബി ബ്ലോക്ക് ആറാം നില,
കോഴിക്കോട്, കേരളം.
PH:0495 2374450,9447979073
ഇ-മെയിൽ: dfo.kozh.for@kerala.gov.in
4 റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ
താമരശ്ശേരി റേഞ്ച്,
താമരശ്ശേരി പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് -673573.
ഫോൺ: 0495 2223720,8547602791
ഇമെയിൽ: ro-trsy.for@kerala.gov.in