ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം :

ഫോണ്‍:

+91 8078920247

ഇമെയില്‍:

വിലാസം

ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ, ടിസി നമ്പർ 25/801 (15), ആർടെക്ക് മീനാക്ഷി പ്ലാസ, ഏഴാം നില, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-695014

വിവരാവകാശ നിയമം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

ശ്രീ. സ്വാലിഹ എം.വി
രജിസ്ട്രാര്‍ ഇന്‍ചാര്‍ജ്, മലയാളം മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍-8301961227

സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

സ്വാലിഹ എം. വി.
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ മലയാളം മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം
malayalammissionkerala01@gmail.com

അപ്പീലധികാരി

പ്രൊഫ. സുജ സൂസന്‍ ജോർജ്ജ് ‌ ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ, ടിസി നമ്പർ 25/801 (15), ആർടെക്ക് മീനാക്ഷി പ്ലാസ, ഏഴാം നില, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം - 695 014
malayalammissionkerala01@gmail.com
9447496083, 8078920247

അപേക്ഷാഫീസ് ഒടുക്കേണ്ട വിധം

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ മലയാളം മിഷന്‍ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ ഓഫീസര്‍ക്ക് നല്‍കുമ്പോള്‍ അപേക്ഷാ ഫീസിനത്തിലുള്ള 10/- രൂപ (പത്ത് രൂപ മാത്രം) മലയാളം മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ പേരില്‍ ടഠടആ175 നമ്പര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയില്‍ ഒടുക്കിയതിന്റെ അസ്സല്‍ രസീത് സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്‌

ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്

ഭാഷ അദ്ധ്യാപകൻ: ഡോ.എം .ടി.ശശി Ph: 9495137159
പി.ആർ.ഒ: ആഷാ മേരി ജോൺ Ph: 7293575138
റെജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾക്ക്: വി എം സഹജൻ Ph: 8086869684