ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കും ഉത്തര സൂചികയും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു