ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കും ഉത്തര സൂചികയും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കും ഉത്തര സൂചികയും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

നീലക്കുറിഞ്ഞി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മാതൃകാ വീഡിയോ ക്ലാസ് സിഡികൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു..

മലയാളം മിഷൻ നീലക്കുറിഞ്ഞി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മാതൃകാ വീഡിയോ ക്ലാസ് സിഡികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക കാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ബാലൻ മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർക്കു നൽകിക്കൊണ്ട് […]