കോഴ്‌സ് കൈപ്പുസ്തകം പാഠപുസ്തകം
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് – കണിക്കൊന്ന  ഭാഗം 1-2  | ഭാഗം 3-4 ഭാഗം 1  ഭാഗം 2 |ഭാഗം 3ഭാഗം 4
ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് – സൂര്യകാന്തി    
ഹയർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് – ആമ്പൽ    
സീനിയർ ഹയർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് – നീലക്കുറിഞ്ഞി