ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം :

ഫോണ്‍:

+91 8078920247

ഇമെയില്‍:

വിലാസം

ഡയറക്ടർ,
ശ്രീ. ആർ. മുരുകൻ നായർ ( മുരുകൻ കാട്ടാക്കട)
മൊബൈൽ : 9447219847
മലയാളം മിഷൻ,
ടിസി നമ്പർ 25/801 (15),
ആർടെക്ക് മീനാക്ഷി പ്ലാസ, ഏഴാം നില,
തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-695014

വിവരാവകാശ നിയമം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

വിനോദ് വൈശാഖി
രജിസ്ട്രാര്‍, മലയാളം മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം.

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍-8301961227

സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

സ്വാലിഹ എം. വി.
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ മലയാളം മിഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം

malayalammissionkerala01@gmail.com

 

അപ്പീലധികാരി

ശ്രീ. ആർ. മുരുകൻ നായർ ( മുരുകൻ കാട്ടാക്കട)
ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ,
ടിസി നമ്പർ 25/801 (15),
ആർടെക്ക് മീനാക്ഷി പ്ലാസ, ഏഴാം നില,
തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം - 695 014

malayalammissionkerala01@gmail.com
ഫോൺ : 9447219847

വിവരാവകാശ നിയമം

അപേക്ഷാഫീസ് ഒടുക്കേണ്ട വിധം

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ മലയാളം മിഷന്‍ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ ഓഫീസര്‍ക്ക് നല്‍കുമ്പോള്‍ അപേക്ഷാ ഫീസിനത്തിലുള്ള 10/- രൂപ (പത്ത് രൂപ മാത്രം) മലയാളം മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ പേരില്‍ ടഠടആ175 നമ്പര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയില്‍ ഒടുക്കിയതിന്റെ അസ്സല്‍ രസീത് സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്‌

 

ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്

പി.ആർ.ഒ: ആഷാ മേരി ജോൺ Ph: 7293575138
റെജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾക്ക്: വി എം സഹജൻ Ph: 8086869684
ഭൂമി മലയാളഠ ഓപണ്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ കോഴ്‌സ് : റേഡിയോ മലയാളം - ജേക്കബ് എബ്രഹാഠ-Ph:9995011323