നീലക്കുറിഞ്ഞി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മാതൃകാ വീഡിയോ ക്ലാസ് സിഡികൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു..

മലയാളം മിഷൻ നീലക്കുറിഞ്ഞി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മാതൃകാ വീഡിയോ ക്ലാസ് സിഡികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക കാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ബാലൻ മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർക്കു നൽകിക്കൊണ്ട് […]

ആവേശമായി മലയാണ്മ 2022

ആവേശമായി മലയാണ്മ 2022 ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളം മിഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന മലയാണ്മ ആഘോഷം ഫെബ്രുവരി 20, 21, 22 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരം അയ്യങ്കാളി […]